Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie” Javorina Residence”. Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu w momencie dokonania rezerwacji drogą mailową, on-line, bezpośrednio jak i przez wszystkie portale rezerwacyjne. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ”Javorina Residence”. Jest on dostępny do wglądu na stronie www.javorina.pl , w recepcji oraz w każdym apartamencie, domku czy pokoju.

§2 

Poniższym definicjom nadano następujące znaczenie:

 1. ”Javorina Residence ”– obejmuje budynek zlokalizowany w Zakopanem przy ul. Strążyska 1, jak również  zarządzane apartamenty przy ul Strążyska 1c .
 2. Zarządzający – Javorina Sp. z o.o.  wpisana do rejestru przedsiębiorców posiadająca nr NIP: 7361739291; Regon:521268825.
 3. Gość – osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynajmują pokój, pokoje, domek lub domki w ”Javorinie”.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin ”Javorina Residence”. 
 5. Recepcja – wydzielone miejsce w budynku głównym przy ul Strążyskiej 1, przeznaczone do obsługi Gości, w szczególności do przeprowadzania czynności meldunkowych, wydawania oraz odbioru kluczy, dokonywania zapłaty za pokoje/domki.
 6. Doba hotelowa – Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu wynajmu do godz.11:00 dnia następnego. 
 7. Cisza nocna – okres w trakcie ”doby hotelowej” trwający w godzinach od 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego, w czasie którego Goście powinni się powstrzymać od dokonywania czynności powodującej hałas, lub innych czynności zakłócających odpoczynek innych gości. 
 8. Opiekun gościa – pracownik ”Javorina Residence ”, który zajmuje się obsługą gości a w szczególności przyjmowaniem rezerwacji, zameldowaniem i wymeldowaniem.

§3

1.Rezerwacji można dokonać przez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub wysyłając e- maila

2.Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję, Gość otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji na podany adres, który zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. 

 1. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Gość otrzyma 100% potwierdzenie rezerwacji.

4.Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji Javorina zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i sprzedaży pokoju innej osobie. Gość może wysłać e-mail z potwierdzeniem przelewu bankowego wykonania zadatku.

5.W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa, zadatek jest nie zwracany,

 1. W przypadku anulacji rezerwacji 14 dni przed przyjazdem, Gość może odstąpić od umowy i wyłącznie ma możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin wraz z uiszczonym zadatkiem. *Nie dotyczy to Świąt, Sylwestra, długich weekendów, dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Podstawą zameldowania Gościa w obiekcie jest okazanie przy zameldowaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość Gościa, lub innego dokumentu identyfikacyjnego zawierającego dane osobowe oraz zdjęcie Gościa.

8. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju lub domku.

9. Opiekun gościa wpisuje dane meldunkowe z okazanego dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość do systemu rezerwacyjnego.

10. Gość nie może przekazywać pokoju osobie trzeciej, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił on opłatę za pobyt. 

11. Osoby nie zameldowane w apartamentach domkach lub pokojach mogą gościnnie przebywać u Gościa w czasie trwania do doby hotelowej, z wyłączeniem czasu trwania ”ciszy nocnej”.

§4

1. Apartamenty, domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Jeżeli Gość nie określił czasu wynajmu, przyjmuje się, że wynajmowany jest na jedną dobę hotelową. W przypadku wynajmu  na więcej niż jedną dobę hotelową, wynajem rozpoczyna się z początkiem pierwszej doby hotelowej i trwa nieprzerwanie do zakończenia ostatniej doby hotelowej, obejmującej okres najmu.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić Opiekunowi Gościa najpóźniej 24 godziny przed planowanym przedłużeniem pobytu. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę dostępności. 

4. Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelową do godziny 18:00. Gość powinien zgłosić Opiekunowi Gościa  chęć przedłużenia pobytu najwcześniej 24 godziny przed planowanym przedłużeniem pobytu.  Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę dostępności.

5. Przedłużenie doby w pokoju w pensjonacie z godziny 11.00 do godziny 18.00 tego samego dnia wynosi 50 % ceny, która została pobrana za 1 dobę hotelową za wszystkie osoby w nim przebywające. Opłata za przedłużenie doby hotelowej w domku z godziny 11.00 do godziny 18.00 tego samego dnia wynosi 150 zł bez względu na ilość osób w nim przebywającą. Kwotę jaką trzeba uiścić za przedłużenie, przekaże opiekun Gościa na recepcji. 

6. Pozostanie Gościa w apartamencie, ,domku lub pokoju po zakończeniu doby hotelowej lub pozostawienie rzeczy po zakończeniu doby hotelowej, uprawnia Javorinę do obciążenia Gościa za kolejną dobę hotelową.

7. W sytuacji braku wymeldowania się gościa z we wskazanym terminie rezerwacji i pozostawieniu jakichkolwiek dóbr osobistych obiekt ”Javorina” ma prawo do dyspozycji tymi rzeczami bez zgody wynajmującego. Jednocześnie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zwrot lub zniszczenie dóbr. 

8.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, w dniu przyjazdu lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu/domku, ”Javorina” może obciążyć Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową, a także pozostawić w swoim posiadaniu wcześniej uiszczoną opłatę przez klienta – całość lub część kwoty za pobyt w każdej możliwej formie płatności.

9. Za wynajem pokoju lub domku w ”Javorinie”, gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości określonej w momencie rezerwacji zgodnie z Regulaminem rezerwacji pokoi.

§5

 1. Javorina  świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń w zakresie jakości świadczonych usług, gość zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić informację do Opiekuna Gościa. 

2. Gość uprawniony jest także do składania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Javorinę. 

3. Wszelkie reklamacje, skargi można przesyłać drogą mailową na adres: rezerwacja@javorina.pl do 7 dni od wymeldowania. Obiekt ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie takiej sprawy.

4. Javorina nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające ze zdarzeń losowych i działania siły wyższej.

§6

1. Javorina nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Javorina nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone na przechowanie w Recepcji do rąk własnych pracownika wskazanej funkcji.

3. Javorina zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o znacznej wartości, zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. O takiej odmowie informuje recepcjonista i ostateczną decyzję może podjąć na miejscu w dniu kontaktu osobistego z gościem.

4. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą po uzgodnieniu z klientem odesłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt i ryzyko. W razie braku dyspozycji co do ich odesłania lub braku kontaktu z Gościem, przedmioty te będą przechowywane na koszt Gościa przez 14 dni, a następnie zostaną zutylizowane. Artykuły spożywcze po upływie 6 godzin od opuszczeniu pokoju przez Gościa będą utylizowane.

5. Czas wysyłki oraz dotarcia zwrotu rzeczy klientowi nie jest określony

§7

 1. Korzystanie z parkingu dla klientów  ”Javorina Residence” jest bezpłatne.

2. Parking przy obiekcie jest monitorowany i posiada ograniczoną liczbę miejsc postojowych. 

3. Javorina residence nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu przy ”Javorinie”, na jej terenie lub poza nią.

4. Parkowanie na terenie posesji jest możliwe jedynie w miejscach wyznaczonych przez obsługę recepcji.

5. Pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych będą usunięte na koszt użytkownika, bądź właściciela pojazdu.

§8

 1. Javorina może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Javoriny lub innych gości albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie lub naruszył Regulamin.

2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. 

3. Javorina może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

4. W przypadku nieprzestrzegania przez Gościa postanowień Javorina ma prawo do wykwaterowania Gościa, po uiszczeniu zamówionych przez Gościa świadczeń oraz pokryciu kosztów ewentualnie powstałych szkód z jego winy na terenie obiektu, w mieniu Javoriny lub osób trzecich.

§9

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach domkach lub pokojach bez uzgodnienia z Recepcją, jakichkolwiek urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, gazową lub inną, nie stanowiących ich wyposażenia.

2. W obiekcie   zabrania się palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, jak również używania otwartego ognia. Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest jedynie na zewnątrz obiektu w wyznaczonym miejscu. 

3. Nie zastosowanie się do zakazu palenia wewnątrz budynku będzie skutkowało koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty 500 zł z tytułu odświeżenia pokoju. 

4. Gość może zostać obciążony kosztami interwencji straży pożarnej jak również kosztami związanymi z użyciem instalacji lub urządzeń przeciwpożarowych w przypadku zainicjowania alarmu przeciwpożarowego jak również prowadzenia akcji gaśniczej, na skutek palenia wyrobów tytoniowych lub posługiwania się otwartym ogniem. 

5. W apartamentach, domkach oraz pokojach  nie można przechowywać substancji niebezpiecznych lub łatwopalnych, które stanowić mogą zagrożenie.

W czasie nieobecności gości w domku nie wolno pozostawiać rozpalonego kominka.

6. Podczas występowania odczuwalnego wiatru używanie kominka w domkach jest zabronione.

§10

 1. Na terenie obiektu Javorina Residence pobyt zwierząt jest akceptowany wyłącznie w pokojach lub domkach

2. Dodatkowa opłata za jedno zwierzę wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą dobę.

3. Od Gości podróżujących ze zwierzętami pobieramy kaucję w wysokości 400 zł.

4. W przypadku wyrządzonych szkód lub trwałych nieczystości  do których usunięcia wymagany jest specjalistyczny sprzęt koszty pokrywa z kaucji.

5. Kaucja zostaje zwrócona w całości w przypadku braku stwierdzonych uszkodzeń.

6. W obiekcie jest zakaz pozostawiania zwierząt bez nadzoru.

§11

 1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć apartament, domek lub pokój  tak aby dostęp do niego nieupoważnionych osób trzecich nie był możliwy. 

2. Każdorazowo po opuszczeniu apartamentu, domku lub pokoju należy upewnić się, że drzwi wejściowe są zamknięte. 

3. W przypadku pozostawienia przez Gościa niezabezpieczonych drzwi wejściowych Javorina Residence nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia należącego do Gościa.

§12

 1. Pobierana jest dodatkowa kaucja za ewentualne szkody dokonane podczas pobytu, którą należy wpłacić w gotówce – 400 zł za pobyt 

2. Javorina zastrzega sobie prawo sprawdzenia pokoju przez personel w przeciągu 2 godzin po wymeldowaniu z pokoju i zatrzymania kaucji do tego czasu. 

3. Jeżeli personel nie stwierdzi uszkodzeń lub zabrudzeń, kaucja zostanie zwrócona do 2 godzin po wymeldowaniu. 

4. W przypadku kiedy nowe szkody lub zabrudzenia w pokoju zostaną stwierdzone przez pracownika kaucja zostanie zatrzymana. 

5. W przeciągu 2 dni roboczych Javorina zobowiązuje się poinformować gościa drogą mailową o całkowitych kosztach szkód.

6. Jeżeli koszt szkody będzie niższy od wpłaconej kaucji, Javorina zobowiązuje się zwrócić należną część kaucji przelewem na wskazane wcześniej konto bankowe, do 7 dni roboczych od wyceny szkody.

7. W przypadku kiedy koszt szkody będzie wyższy od wpłaconej kaucji, Javorina ma prawo obciążyć wskazane podczas meldowania konto o należną kwotę albo wezwać do zapłaty. 

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną  (wg wewnętrznego cennika) za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych a także wszelkiego rodzaju zabrudzenia biologiczne i inne nadmierne zabrudzenia, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

9. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu w pokoju hotelowym nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju i łazienki, po jego wyjeździe, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś elementu wyposażenia, Javorina ma prawo obciążyć Gościa za braki w wyposażeniu. 

11. Na terenie obiektu Javorina Residence dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

§13

Goście korzystający z usług świadczonych przez Javorina Residence akceptują, iż na terenie obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest monitoring.

§14

 1. Wszelkie roszczenia finansowe wobec Gościa wynikające z korzystania z usług świadczonych przez Javorina Residence, nieuregulowane w zakreślonym przez usługodawcę terminie, będą kierowane na drogę postępowania sądowego niezwłocznie po dokonaniu wezwania Gościa do dokonania zapłaty. Kosztami postępowania dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej Javorina Residence obciąży Gościa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§15

 1. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania świadczeń określonych w Regulaminie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Zarządzający. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz modyfikowania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych upoważnia Javorine do odmowy świadczenia usług określonych w Regulaminie.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 187).